My Calendar

MonthWeekDay
November 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
October 31, 2021 November 1, 2021 November 2, 2021 November 3, 2021

6:00 pm: Board Meeting

November 4, 2021 November 5, 2021

5:00 pm: Prime Rib Night

November 6, 2021
November 7, 2021

2:00 pm: Beginner & All Ladies Golf

November 8, 2021 November 9, 2021

5:30 pm: Building & Grounds Committee Meeting

November 10, 2021

4:30 pm: Social/Membership Committee Meeting

November 11, 2021 November 12, 2021 November 13, 2021
November 14, 2021

2:00 pm: Beginner & All Ladies Golf

November 15, 2021 November 16, 2021

5:30 pm: Golf/Greens/Tournament Committee Meeting

November 17, 2021 November 18, 2021 November 19, 2021 November 20, 2021
November 21, 2021

2:00 pm: Beginner & All Ladies Golf

November 22, 2021 November 23, 2021

4:00 pm: Restaurant Meeting

November 24, 2021 November 25, 2021 November 26, 2021 November 27, 2021
November 28, 2021

2:00 pm: Beginner & All Ladies Golf

November 29, 2021 November 30, 2021 December 1, 2021 December 2, 2021 December 3, 2021

5:00 pm: Prime Rib Night

December 4, 2021